Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste                                                                                                            24.5.2018

Rekisterinpitäjä
Sisäinen Hehku, y-tunnus 2680659-8
Selkäkivenkuja 5, 21540 Preitilä
Puh. 044 978 4810

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Marika Räsänen
Selkäkivenkuja 5, 21540 Preitilä
Puh. 044 978 4810
sisainenhehku@gmail.com

Rekisterin nimi
Sisäisen Hehkun asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Käsittelyn keskeisin tarkoitus on asiakkuuksien hallinta ja asiakassuhteen hoitaminen. Tähän liittyvät esimerkiksi yhteydenpito, asiakasviestintä, markkinointi, laskutus, maksujen valvonta ja perintä. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Sisäisen Hehkun asiakaspostin (mm. paperisen, sähköisen, mobiilin) lähettämiseen sekä markkinointiviestintään, ellei asiakas ole erikseen kieltänyt tällaista tietojen käyttöä.

  • Sisäinen Hehku käyttää kotisivuillaan ulkopuolista web-palvelua, jonka tietokantaan tallentuu asiakkaan tunnistetietoja hänen täyttäessään esim. lomakkeita.
  • Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suora-
    Kielto tulee osoittaa Sisäisen Hehkun sähköpostiin: sisainenhehku@gmail.com. Asiakas voi peruuttaa uutiskirjeen myös itse.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä. Tietoja voidaan myös kerätä, täydentää tai tarkastaa muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä: kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Tietojen luovutus
Rekisterin tiedot sijaitsevat Suomessa Sisäisen Hehkun tiloissa sekä sen käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta rekisterinpitäjän omia, ilmoitettuja käyttötarkoituksia varten (esim. osoitetiedot omaa markkinoinnin tuotantoa ja/tai postitusta varten), paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, mikäli se on saatettu sähköiseen muotoon.
Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa. Rekisteriin pääsy on ainoastaan rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.